Statut

UCHWAŁA NR XXXIII/493/17
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska
w Obornikach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu w Obornikach;
2) uchwała Nr XLIX/404/09 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/99/2007 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia
29.06.2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Obornickiego Centrum Sportu
w Obornikach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/493/17
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 25 stycznia 2017 r.
STATUT
OBORNICKIEGO CENTRUM SPORTU
W OBORNIKACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Obornickie Centrum Sportu w Obornikach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze
zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870
ze zm.);
4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1542);
5) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 902).
§ 2.
1. Obornickie Centrum Sportu w Obornikach, zwane dalej OCS, jest jednostką
budżetową Gminy Oborniki nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Siedziba OCS mieści się przy ul. Objezierskiej 2 w Obornikach.
3. Organem założycielskim OCS jest Rada Miejska w Obornikach, a bezpośredni nadzór
nad OCS sprawuje Burmistrz Obornik.
4. OCS zarządza składnikami majątku Gminy Oborniki służącymi uprawianiu sportu
i rekreacji, przekazanymi OCS w trwały zarząd na podstawie decyzji Burmistrza
Obornik.
5. Obszarem działalności OCS jest teren gminy Oborniki.
Rozdział 2.
Cel, przedmiot, zadania i zakres działania OCS
§ 3.
Celem działalności OCS jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej oraz zachęcanie
społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w różnych formach sportu i rekreacji.
§ 4.
Przedmiot, zadania i zakres działania OCS obejmują w szczególności:
1) udostępnianie bazy OCS placówkom oświatowym działającym na terenie gminy
w celu realizacji zadań programowych w zakresie kultury fizycznej. Dzieci
i młodzież uczęszczające do tych placówek mają pierwszeństwo w korzystaniu
z obiektów OCS;
2) tworzenie warunków dla rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
3) koordynowanie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z gminnym
kalendarzem imprez;
4) współdziałanie z innymi podmiotami działającymi w zakresie sportu, rekreacji oraz
rehabilitacji ruchowej głównie ze Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami
sportowymi z terenu gminy Oborniki oraz z drużynami ratownictwa wodnego
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa korzystających z kąpieliska;
5) propagowanie aktywnego uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych
mających na celu poprawę zdrowia i pobudzenie do aktywności ruchowej
mieszkańców miasta i gminy;
6) organizowanie zajęć, zawodów i innych imprez o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i rehabilitacyjnym;
7) tworzenie warunków dla rozwoju sportu wypoczynkowego;
8) zapewnianie kadry trenersko – instruktorskiej do przeprowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych
oraz rehabilitacyjnych;
9) umożliwianie pracownikom i instruktorom OCS dokształcania i doskonalenia
zawodowego;
10) racjonalna eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej,
administrowanej przez OCS, gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
11) współdziałanie w organizowaniu imprez ustalonych przez Burmistrza Obornik;
12) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania OCS;
13) organizowanie warsztatów i szkoleń podwyższających umiejętności osób
realizujących zadania w różnego rodzaju formach uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna
§ 5.
1. OCS kieruje Dyrektor, który reprezentuje OCS na zewnątrz i jest odpowiedzialny za
wszystkie sprawy wchodzące w zakres działania OCS.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Obornik, który jest
jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Burmistrz Obornik ustala wynagrodzenie oraz zakres działania Dyrektora poprzez
udzielenie pełnomocnictwa.
4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora.
§ 6.
1. Dyrektor jest pracodawcą wszystkich pracowników OCS.
2. Strukturę organizacyjną oraz zakresy działania pracowników określa regulamin
organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Burmistrza Obornik.
3. Zasady wynagradzania pracowników zostają ustalone w regulaminie wynagrodzeń,
według wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział 4.
System finansowania
§ 7.
1. OCS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej OCS jest roczny plan
dochodów i wydatków, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miejskiej
w Obornikach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oborniki.
3. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych OCS wymagane jest
współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego OCS.
4. OCS prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8.
Zmiana treści postanowień niniejszego Statutu wymaga podjęcia stosowanej uchwały
przez Radę Miejską w Obornikach.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy
tworzenie gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, rada gminy, tworząc jednostkę budżetową, nadaje jej statut.
Rada gminy ma również prawo go modyfikować.
Treść postanowień Statutu została dostosowana do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2018 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Okpisz
Ilość wyświetleń: 181
13 września 2018 11:03 Jacek Okpisz - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 11:02 Jacek Okpisz - Zmiana treści zakładki.
13 września 2018 11:02 Jacek Okpisz - Zmiana treści zakładki.